Plata pensiilor în țară

Plata pensiilor în străinătate

În sistemul public de pensii plata pensiei se face lunar, în funcţie de opţiunea pensionarului:

  1. prin mandat poştal: la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
  2. în cont curent sau cont de card: la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat pensionarii, taloanele de plată a drepturilor de pensie se transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională "Poşta Română" – S.A..

Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii privind plata pensiilor prin conturi curente sau conturi de card cu următoarele instituţii bancare:

-         Banca Comercială Română;

-         CEC;

-         Bancpost S.A.;

-         Banca Comercială Carpatica S.A.;

-         Banca Română de Dezvoltare;

-         Procredit Bank S.A.;

-         BancaTransilvania S.A.;

-         Libra Bank;

-         Raiffeisen Bank;

-         OTP Bank Romania S.A.;

-         ATE Bank Romania S.A.;

-         Volksbank;

-         Piraeus Bank;

-         Romanian International Bank;

-         Intesa Sanpaolo Bank;

-         UniCredit Tiriac Bank;

-         Alpha Bank Romania S.A.;

-         Banca Românească;

-         Credit Europe Bank S.A.

-         Garanti Bank;

-         Millennium S.A.;

-         ING Bank;

-         Marfin Bank.

!!!!   Persoanele care locuiesc în străinătate şi solicită plata drepturilor de pensie în sistemul public din România prin intermediul unui mandatar, trebuie sa depună o procură specială la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a mandatarului sau de la ultimul loc de asigurare al titularului.
Procura specială se autentifică conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele condiţii:

-         de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în măsura în care legile şi reglementările statului de reşedinţă sau acordurile bilaterale nu se opun;

-         de către notarii publici de pe teritoriul României, atât în cazul cetăţenilor români, cât şi în cazul cetăţenilor străini;

-         de către notarii publici dintr-o altă ţară, în cazul statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, în cazul cetăţenilor români şi străini stabiliţi în străinătate. În acest caz, procura este valabilă numai dacă este însoţită de apostila eliberată de către autoritatea competentă, potrivit legislaţiei naţionale a statului din care emană documentul.

-         de către notarii publici dintr-o ţară, în condiţiile prevăzute în tratatele sau convenţiile de asistenţă juridică bilaterală la care România este parte.

 
Procura specială trebuie să conţină următoarele elemente:

-         numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al titularului dreptului la pensie, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

-         numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, alte date personale înscrise în actul de identitate (valabil la data emiterii procurii) al mandatarului, precum şi numărul şi seria actului menţionat;

-         obiectul mandatului, respectiv depunerea dosarului de pensie, deschiderea contului curent/contului de card, în vederea încasării pensiei, încasarea drepturilor cuvenite curente şi restante, semnarea extrasului de cont, ridicarea deciziei de pensie, a carnetului de muncă original precum şi a taloanelor de plată a pensiei, taloanelor speciale de călătorie/legitimaţiei de transport, etc.;

-         precizarea că mandatarul are toate obligaţiile ce revin titularului, inclusiv aceea de a comunica orice schimbare, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, intervenită în situaţia titularului, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia, casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află.

Procura specială care nu este emisă în limba română, precum şi  apostila (când este cazul), vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română.
Procura specială este valabilă o perioadă de maximum 18 luni de la data autentificării.

Apostilarea reprezintă o modalitate de simplificare a procedurii de recunoaştere a documentelor emise de un stat de către un alt stat fără a necesita supralegalizarea documentelor de către consulatele ţărilor în care este dorită recunoaşterea. Apostilarea a devenit operaţională în România odată cu aderarea la Convenţia de la Haga din 1961.
Apostila este o stampilă de forma pătrată având latura de 9 cm, identică în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga care se aplică direct pe actul de legalizat indiferent de ţara în care se aplică, ştampilele sunt denumite Apostille-Convention de la Haye du 5 Octobre 1961.

Transfer dosar pensie in situația schimbării domiciliului

    În situația în care pensionarul își schimbă domiciliul dintr-un județ în alt județ sau dintr-un județ în capitală, dosarul de pensie se transferă la casa de pensii din raza noului domiciliu.
   Pensionarul trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii de care aparţine cu domiciliul actual cu:

  • o cerere în vederea transferării drepturilor de pensie în alt judeţ sau in capitala;
  • o copie a actului de identitate din care să rezulte noua adresă;
  • un talon de pensie.

    În situaţia transferului dosarului de pensie, conform procedurilor de comunicare la plată, casa teritorială care înregistrează acest dosar are obligaţia verificării dosarului administrativ, validării punctajului mediu anual şi comunicării la plată a drepturile de pensie.
   Casa de pensii în evidența căreia s-a aflat dosarul va efectua plata drepturilor de pensie, pentru o perioadă de încă 3 (trei) luni calendaristice, prin mandate poștale, la noua adresă de domiciliu a pensionarului.

 


Pensionarii care nu mai au domiciliul în România, pot opta pentru plata în străinătate a drepturilor de pensie, în condiţiile legii.

Plata pensiilor cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate poate fi efectuată în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. Începând cu luna august 2008, beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie.

Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz. În vederea asigurării exportului prestaţiilor pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară - BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă.

Transmiterea declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii.