Activități dependente

Activități independente

Contribuţii de asigurări sociale datorate în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi dependente

 • Contribuabilii sistemului public de pensii sunt:

a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte;

b) persoanele fizice nerezidente, care realizează veniturile menţionate la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;

c) persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele menţionate la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;

d) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii de asigurări sociale, în numele asiguratului;

e) orice alt plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

 • Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale este prevăzută la art. 2964 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, corectată cu excepţiile prevăzute la art. 29615 şi 29616 lit. a) din acelaşi act normativ, şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, entitatea asimilată angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor este prevăzută la art. 2965 alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, corectată cu excepţiile prevăzute la art. 29615 şi 29616 lit. a) din acelaşi act normativ, şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentru care se calculează contribuţia, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
 • Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile asimilate angajatorilor şi orice plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună cu cea datorată în calitate de angajator.

Contribuţia de asigurări sociale se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz.

 • Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile asimilate angajatorilor şi orice plătitori de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor au obligaţia de a depune lunar sau trimestrial, după caz, "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (formular 112).

Formularul 112 poate fi depus şi de persoanele menţionate anterior la lit. a) şi b), direct sau prin reprezentant fiscal/împuternicit, în situaţia în care acestea îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale şi care datorează contribuţia de asigurări sociale pentru salariaţii lor, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
În acelaşi mod vor proceda şi persoanele menţionate anterior la lit. a) şi b) care îşi desfășoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenți care nu au sediul social sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
Aceeaşi obligaţie o au şi persoanele fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile consulare nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiei de asigurări sociale.

 • Cotele contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzute la art. 29618 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pot modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, precum şi depunerea sau rectificarea formularului 112, se realizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.


Contribuţii de asigurări sociale datorate în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente:

 • Contribuabilii sistemului public de pensii sunt:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) – c) din Codul fiscal.

 • Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele menţionate la lit. a) – e) este prevăzută la art. 29622 alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar pentru cele de la lit. f) este prevăzută la art. 29622 alin.(4) şi (7) din acelaşi act normativ.
 • Persoanele care nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile menţionate anterior la lit. a) – f) sunt prevăzute la art. 29623 alin.(4) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Contribuabilii menţionaţi la lit. a) – e) sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale. Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contribuabilii menţionaţi la lit. f) datorează doar contribuţia individuală de asigurări sociale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri ai acestora având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective. Contribuţia se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

 • Cotele de contribuţie sunt cele prevăzute la art. 29618 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- în cazul contribuabililor menţionaţi la lit. a) - e) – cota integrală de contribuţie de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii;
- în cazul contribuabililor menţionaţi la lit. f) – cota de contribuţie individuală de asigurări sociale.

 • Declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale, se realizează prin:

- depunerea „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" (formular 600) la organul fiscal competent - în cazul contribuabililor menţionaţi la lit. a) - e);
- depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (formular 112) la organul fiscal competent - în cazul contribuabililor menţionaţi la lit. f).

 • Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, precum şi depunerea sau rectificarea formularelor 600 şi 112, se realizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.