Compartimentul Legislație, Contencios și Executare Silită din cadrul Casei Județene de Pensii Teleorman îndeplinește atribuții și în domeniul executării silite a debitelor provenite din pensii/indemnizații încasate necuvenit.

Executarea silită se desfășoară sub imperiul Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare privind Sistemul Unitar de Pensii Publice, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și a Legii nr. 134/2010 republicată privind Codul de Procedură Civilă.

Sumele plătite necuvenit prin intermediul Casei Județene de Pensii Teleorman se recuperează conform legii de la beneficiari în temeiul deciziei de debit care constituie titlu executoriu în termenul general de prescripție de 3 ani, excepție făcând debitele constituie ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiari situația în care debitul se recuperează de la data primei plăți a sumelor necuvenite plus dobânzile aferente până la recuperarea integrală a prejudiciului.

Debitele constituite se recuperează prin intermediul executorilor fiscali proprii ai Casei Județene de Pensii Teleorman și se fac venit la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Somația de plată reglementată prin art. 230 alin. 1 din Codul de Procedură Fiscală reprezintă primul act de executare silită și cuprinde numărul dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, termenul legal de plată a sumei ce constituie debit, consecințele nerespectării acestui termen, indicarea modalităților de plată, etc.

Dacă după expirarea termenului legal de plată, suma menționată în Somația de plată nu este achitată, se continuă executarea silită prin aplicarea următoarelor forme de executare silită prevăzute de lege (poprire, sechestru).

Executarea silită încetează conform art. 234 alin. 1 din Codul de Procedură Fiscală, dacă s-au stins integral obligațiile de plată sau a fost desființat titlul executoriu.

Pe tot parcursul executării silite, persoanele interesate pot face contestație la executare împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea legii în condițiile art. 260-261 din Codul de Procedură Fiscală.