Pensia anticipată parţială

Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanelor asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010, pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare dacă au realizat stagiul complet de cotizare sau au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, dar şi în realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici  cstatut  special  din  sistemul  administraţiepenitenciare  sau  ca  urmare  a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiza medico-militară.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate, în care asiguratul:

- a beneficiat de pensie de invaliditate;

- a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;

- a satisfacut stagiul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durat legal stabilita, a fost concentrate, mobilizat sau in prizonierat;

- a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de inţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publişi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, politiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Cuantumul  pensiei  anticipatparţiale se  stabileştdin  cuantumul  pensiei  pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr.2

 

Perioada de cotizare

realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut in anexa nr.5

 

Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)

Până la 1 an

0,50

Peste 1 an

0,45

Peste 2 ani

0,40

Peste 3 ani

0,35

Peste 4 ani

0,30

Peste 5 ani

0,25

Peste 6 ani

0,20

Între 7 şi 8 ani

0,15

  

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrii minereurilor neferoase cu coinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Coa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de

8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută in Tabelul nr.2.

La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative cu caracter special.

În vederea deschiderii dreptului la pensia anticipată parţială, stagiul de cotizare cuprinde şi perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfaşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă, cu precizarea că stagiul minim de cotizare în specialitate nu cuprinde perioadele suplimentare meionate.

La  data  îndeplinirii  condiţiilopentru  acordarea  pensiepentru  limită  dvârstă, pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă sise recalculează prin eliminarea diminuării şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a platii pensiei anticipate partiale.

Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă,  se face din oficiu.Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipa:

 

·         cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parţială (anexa nr 6 la norme);

·         carnetul de mun

·         carnetul de asigurari sociale

·         carnetul de munpentru membrii CAP

·         alte acte prevăzute de lege privind vechimea în munsau vechimea în serviciu realizată;

·       actele de stare civilă: buletin de identitate / carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie ;

·        livretul militar ;

·      diploma de absolvire a învăţământului universitar şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

·          adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

·         adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);

·         adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

·         procura specială pentru mandatar ;

·      acte  pentru  dovedirea  calităţii  dbeneficiar  al  Decretului-legnr.  118/1990, republicat, şi/sau al                  Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuila victoria Revoluţiei  române din  Decembrie  1989precum şi  faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modifirile şi completările ulterioare;

·         dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru

·         persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

·         alte  acte  întocmite  potrivit  prevederilor  legale  prin  care  se  dovedesc  elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

Pensia anticipată parţială se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă de la data înregistrii cererii şi se plăteşte de la data încetării calităţii de asigurat. Cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Pensia anticipată parţială poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, cu precizarea că drepturile de pensie anticipată parţială se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate parţiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Revizuirea   pensiei   anticipate   parţiale   se   face   din   ofici sau   la   solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate ca urmare a revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Plata drepturilor de pensie anticipată parţială se face lunar. În funcţie de opţiunea pensionarului:

·        prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

·       în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie.

Plata pensiei anticipate parţiale  încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

·         pensionarul a decedat;

·         pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

 

Suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale se face începând cu luna următoare celei în care:

·         pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

·         pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate, se regăseşte în una dintre situaţiile prezute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţene;

·         pensionarul a depus o cerere în acest sens.

 

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face, la cerere, după cum urmează:

·         începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

·         începâncu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă  depunerea acesteia s-a facut dupa expirarea termenului de 30 de zile.

 

Cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie.

Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.